Store dele af det åbne land samt områder med fritidshuse/sommerhuse er ikke tilkoblet centrale rensningsanlæg, og alternativer til traditionel kloakering er derfor påkrævet.

Etableringen af et nedsivningsanlæg efter Miljøstyrelsens vejledninger er et brugbart og hyppigt anvendt alternativ. En viden om jordbunds- og grundvandsforholdene i området, hvor der påtænkes etableret nedsivningsanlæg, er nødvendig.

En nedsivningsundersøgelse udført af 4AP-Geoteknik A/S omfatter 2 prøveboringer i det aktuelle område.

Jordprøver analyseres (kornkurver) med henblik på en vurdering af jordens egnethed til nedsivning, og der etableres pejlerør til måling af grundvandsstand.

Arbejderne afsluttes med et kort notat til brug for ansøgningen om etablering af nedsivningsanlæg.