I forbindelse med udførelsen af funderingsarbejder skal det sikres, at der gennemføres en forsvarlig fundering og arbejdsgang.

I tilfælde af, at der foreligger en geoteknisk forundersøgelse vil kontrollen bestå i en verificering af de forudsætninger, der er fremført i den geotekniske rapport.

Det skal af geotekniske sagkyndige fastslås, at der er udgravet til niveauet for de bæredygtige aflejringer.

Fastlæggelsen af jordarternes bæredygtighed suppleres med en registrering af de styrke- og evt. deformationsmæssige egenskaber.

På baggrund af registreringerne udarbejdes et geoteknisk notat med eventuelle anvisninger på det fortsatte arbejde.

I tilfælde hvor funderingsarbejderne gennemføres uden forudgående geotekniske undersøgelser skal det af geotekniske sagkyndige sikres, at der er tale om forsvarlige forhold.

Forholdene, der skal opfyldes, fremgår af normgrundlaget EC7, jf. funderingskategori 1, som blandt andet fastlægger, at der ikke må udgraves under grundvandsspejlet uden forudgående geotekniske boringer.