De geotekniske undersøgelser planlægges på baggrund af det tilsendte tegningsmateriale, samt en gennemgang af diverse databaser, herunder også eget borearkiv.

Der udarbejdes en udførlig boreinstruks til boreformanden med oplysninger om placeringen af boringerne, afstanden mellem disse samt forventet boredybde.

I forbindelse med de geotekniske undersøgelser udtages jordprøver ved jordlagsskift, minimum pr. halve meter gennem boringerne.
Der kan være tale om såvel omrørte som intakte prøver.

Der foretages en detaljeret geologisk beskrivelse/bedømmelse af alle udtagne jordprøver, specielt med henblik på aldersdatering og aflejringsmiljø.

Beskrivelsen foretages altid af specialuddannet geolog og er essentiel for de videre geotekniske vurderinger/rapporteringer.

Den geologiske beskrivelse suppleres med en bestemmelse af jordartens naturlige vandindhold.
Denne parameter er af stor betydning ved klassificering af jordens parametre, samt ved vurdering af, hvorvidt jordarten er udtørringsfølsom (fede lerarter).
Der foretages en vandindholdsbestemmelse på alle jordprøver.

På udvalgte prøver gennemføres en bestemmelse af det organiske indhold (glødetab).
Analysen foretages på materiale <1mm.

Resultatet af denne analyse afgør, om aflejringen er funderingsegnet.
På udvalgte sandprøver foretages en kornstørrelsesanalyse til brug for optegningen af kornkurven (graduering) og til vurdering af karakteristiske parametre for friktionsmateriale.

Der udarbejdes en geoteknisk undersøgelsesrapport, hvor resultaterne af undersøgelsen formidles.
Der opstilles parametre for de trufne aflejringer og vandspejlsforhold til anvendelse i en efterfølgende geoteknisk projektering.

Der udarbejdes en anbefalet løsningsmodel for det kommende funderingsprojekt.
Vi kan med fordel deltage i det videre projektforløb med geoteknisk rådgivning.