Pr. 1 januar 2008 blev dele af byzonen områdeklassificeret. Dette betyder, at grunde beliggende indenfor byzonen pr. definition er at betragte som lettere forurenede.

I forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejder er det ofte påkrævet, at der bortskaffes overskudsjord fra det aktuelle byggefelt. For at en bortskaffelse kan gennemføres, er det ofte nødvendigt med en klassifikation af jorden med henblik på en korrekt håndtering af denne.

4AP-Geoteknik A/S står til rådighed for sådanne miljøtekniske jordbundsanalyser i forbindelse med bl.a. bortskaffelse af overskudsjord, afgrænsning af kendt forurening, dokumentation for overholdt 50cm-regel m.m.

Endvidere står vi gerne for myndighedsbehandling gennem hele projektet herunder bl.a. udarbejdelse af oplæg til jordhåndteringsplan, anmeldelse af jordflytning, ansøgning om paragraf8-tilladelse, nedklassificering af grunde/arealer m.v.

Jordprøver bliver udtaget i marken og bliver umiddelbart herefter sendt til analyse på et godkendt laboratorium. På baggrund af analyseresultaterne bliver der udarbejdet et miljøteknisk notat, som kan bruges ved anmeldelse af jordflytningen til de kommunale myndigheder.

4AP-Geoteknik A/S har det relevante grej til udførelse af miljøtekniske undersøgelser, med alt hvad dette indebærer.

Specielt er vor fleksible kranmonterede borerig velegnet til formålet.